SYLABUS

Szkoła Służby

Społecznej i Gospodarczej

W ramach

Powszechnego Uniwersytetu

Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego

działa

Szkoła Służby Społecznej i Gospodarczej

Misja Szkoły

Szkoła działając w duchu Uniwersytetu podejmuje misję w zakresie powszechnej edukacji, kształtowania modelu społecznego i gospodarczego w praktyce oraz formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej.

Cel Szkoły

Program Szkoły I Stopnia oparty na Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (MCS) koncentruje się na modelowaniu różnych aspektów organizacji społecznych i gospodarczych w oparciu o zasady MCS a także formowaniu animatorów MCS w celu poprawy jakości funcjonowania modelu społecznego i zwiększenia efektywności modelu gospodarczego.

Rada Programowa

W celu utrzymania wysokiej jakości procesu edukacyjnego Szkoła tworzy kilkunastoosobową Radę Programową, składająca się z kadry akademickiej, ekspertów i praktyków życia społecznego i gospodarczego z różnych dziedzin. Rada gromadzi się na cyklicznych posiedzeniach w celu merytorycznej oceny programu i efektów procesu edukacyjnego, a następnie przekazuje wnioski zarządowi Instytutu Myśli Schumana.

Ramy Programowe Szkoły

Ramy programowe Szkoły I Stopnia podzielono na 6 następujących bloków tematycznych:

 1. Rozwijanie aspektów koncepcyjnych MCS.
 2. Dostosowywanie funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS.

 3. Formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS.

 4. Kształtowanie otoczenia regulacyjnego z perspektywy MCS.

 5. Tworzenie lub zmiana paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji w oparciu o MCS.

 6. Wdrażanie solidaryzmu społeczno-gospodarczego jako pochodnej MCS.

Efekty kształcenia

Wiedza – Słuchacz powinien poznać:

 • Historyczną ewolucję myśli chrześcijańskiej i jej wpływu na kulturę europejską i światową w aspekcie polityczno-prawnym oraz właściwej relacji polityki i moralności.

 • Problemy gospodarcze, społeczne, polityczne i legislacyjne związane z regulacją zagadnień o charakterze etycznym i światopoglądowym.

 • Zasady MCS

Umiejętności – Słuchacz powinien umieć:

 • Stosować zasady MCS w praktyce

 • Pełnić rolę animatora MCS

 • Samodzielnie budować i rozwijać grupy kolejnych animatorów w swoim otoczeniu i organizacji (funkcja multiplikatora/ambasadora MCS)

 • Identyfikować i krytycznie ocenić doktrynalne założenia leżące u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych odwołujących się do nauczania społecznego Kościoła.

 • Porównywać własne poglądy na państwo i prawo ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie Kościoła katolickiego i w ten sposób oceniać rozbieżności i różnice oraz ich przyczyny.

 • Świadomie operować pojęciami z zakresu doktryny społeczno-politycznej Kościoła katolickiego.

 • Zaprojektować proces zmiany i przeprowadzić przez niego organizację lub zespół.

Kompetencje społeczne – Słuchacz powinien:

 • Posiadać wiedzę i umiejętność w zakresie moderowania spotkań, wywierania wpływu na grupę i wystąpień publicznych.

 • Być świadomym wagi profesjonalizmu i rzetelności prowadzanych analiz oraz i konsekwencji celowego wprowadzania w błąd osób, dla których takie analizy są wykonywane.

 • Wykazywać zdolność kompleksowej interpretacji mechanizmów kształtowania organizacji w duchu MCS.

 • Posiadać zdolność do okazywania aktywnej postawy w zespole z poszanowaniem kompetencji i szacunkiem w stosunku do wszystkich współpracowników.

 • Demonstrować profesjonalizm i uczciwości w podejściu do powierzonych zadań w oparciu o zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu swojego obszaru działania.

 • Być zdolny do formułowania i prezentacji stanowiska w zgodzie z zasadami wartości chrześcijańskich i w sposób złożony, precyzyjny i przekonujący.

Organizacja Szkoły I Stopnia

Szkoła I stopnia trwa 1 rok przez 2 semestry. Zjazdy-zajęcia na platformie IMS Teams odbywają się co drugi tydzień w soboty od godz. 10.00 do 13.15. Podczas każdej soboty realizowane są 2 tematy. Każde zajęcia zawierają dwa tematy, każdy po 1,5 godziny z przerwą 15 minutową. W każdym semestrze jest 10 spotkań i 20 zajęć tematycznych. Szkoła I stopnia obejmuje 40 tematów. Szkoła kończy się egzaminem komisyjnym w formie praktycznego projektu realizowanego w grupach 5 osobowych. Ukończenie Szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie Certyfikatu Animatora Myśli Chrześcijańsko-Społecznej.

Tematy Zajęć

Blok 1

Rozwijanie aspektów Koncepcyjnych MCS

 
 1. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)

Opis, założenia i cele wykładu:

Wprowadzenie w duchowe źródła, fundamenty i ramy MCS, prezentacja kluczowych postaci dla całego cyklu wykładów: Roberta Schumana i Jana Pawła II

Treści programowe:

Prezentacja źródeł, fundamentów i ram MSC, a w tym: Relacji człowieka do Boga, oraz pracy jako podstawowego wymiaru bytowania człowieka na ziemi, mającej stanowić ludzki współudział w Bożym dziele stwarzania świata oraz służbę jako wyraz miłości. Prezentacja myśli społecznej Roberta Schumana i Jana Pawła II na tle rozwoju katolickiej nauki społecznej.

 1. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Wprowadzenie w kontekst społeczny, kulturowy i polityczny MCS w celu uświadomienia uwarunkowań i wyzwań stojących przed MCS

Treści programowe:

Prezentacja roli chrześcijaństwa w kształtowaniu Europy, a także przemian dokonanych za sprawą idei nie-chrześcijańskich oraz anty-chrześcijańskich. Myśl społeczna po Soborze Watykańskim II oraz jej pozycja wobec globalnej dominacji systemu neoliberalnego oraz problemów dzisiejszego świata. Wskazanie ograniczeń zasięgu oddziaływania MCS wynikających m.in. z niedomagań wewnętrznych struktur kościelnych, gdy uprawianie nauki społecznej zamknęło się w przestrzeni akademickiej tylko niektórych uczelni.

 1. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Prezentacja podstawowych norm i zasad składających się na system katolickiej nauki społecznej (KNS) dla przygotowania słuchaczy do jej praktycznego wdrażania

Treści programowe:

Prezentacja podstawowych norm i zasad KNS, a w tym m.in. wzajemnie uwarunkowanych zasad solidarności, pomocniczości i dobra wspólnego, oraz zbudowanego na ich podstawie obrazu społeczeństwa sprężystego. Prezentacja dynamicznej koncepcji godności ludzkiej, która nie jest tylko dana jako uprawnienie, ale zarazem zadana jako obowiązek do osobistego pogłębiania. Prezentacja antropologicznych filarów KNS, właściwej roli ludzkiej pracy oraz relacji ekologii ludzkiej do uwarunkowań i powołania do kształtowania środowiska w skali planetarnej.

 1. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki

Opis, założenia i cele wykładu:

Prezentacja głównych koncepcji ukształtowanych w historii MCS od końca XIX wieku w celu wskazania ich zalet i ograniczeń oraz dzisiejszych perspektyw praktycznego zaimplementowania

Treści programowe:

Skrócona prezentacja podstawowych ideologii oraz ich praktyki, wobec których MCS zajmowała stanowisko krytyczne: komunizmu, socjalizmu, faszyzmu, nazizmu, kapitalizmu, liberalizmu. Przedstawienie historycznych doświadczeń różnych nurtów MCS, a w tym solidaryzmu społecznego Heinricha Pescha SJ oraz jego wpływu na ukształtowanie powojennej społecznej gospodarki rynkowej. Polska perspektywa życia gospodarczo społecznego stanowiąca tło dla MCS, poczynając od obrazu fabrykanta z przełomu XIX i XX wieku, a kończąc na dzisiejszych wyzwaniach, w tym rozmaitość postaw od patriotyzmu gospodarczego po pragnienie likwidowania polskości jako nienormalności. Przedstawienie zalet i ograniczeń MCS jako źródła wskazań dla rozwiązywania praktycznych problemów polskiego życia gospodarczego, społecznego i publicznego, w perspektywie możliwości zaimplementowania tej myśli.

 1. Tworzenie i systematyzacja norm i metryk wynikających z MCS dla poszczególnych obszarów społecznych

Opis, założenia i cele wykładu:

Tworzenie norm MCS dla różnych obszarów społecznych (kultury, edukacji, nauki, gospodarki itd).

Treści programowe:

Pogrupowanie norm MCS poprzez ich adekwatność i przyporzadkowanie do poszczególnych obszarów społecznych (kultury, edukacji, nauki, gospodarki) i możliwości kształtowania życia społecznego wg tych norm.

 1. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie zadań kościoła i państwa w modelu współpracy na rzecz dobra człowieka i wspólnoty narodowej.

Treści programowe:

Kształt współpracy władzy duchownej i władzy świeckiej w świetle MCS jest wyzwaniem z perspektywy teorii a w szczególności zastosowania w praktyce. Taki model należy opracować i rozwinąć, dlatego pierwszym krokiem jest opracowanie koncepcji tego typu współpracy dwóch władz, w czym fundamentem jest człowiek jako jedność duszy i ciała, co wymaga dwóch kompetencji w zakresie służby w sprawach duchowych i materialnych. Kompetencje te są ulokowane w zakresie władzy duchownej i cywilnej i nie mogą one być rozłączne lecz spójne, tak jak nie można w człowieku oddzielić duszy od ciała.

Konceptualizacja, służąca do sformułowania przedmiotowego modelu, to proces tworzenia pojęć na podstawie ogólnej wiedzy o świecie przez ustalenie problematyki oraz definicję danego słowa. W języku angielskim i francuskim rozróżnia się notion – pojęcie przedteoretyczne i concept pojęcie, które zostało steoretyzowane. Konceptualizacja to proces mający miejsce między tymi dwiema fazami. W nurcie takiej definicji konceptualizacji podejmuje się badania w celu ustalenia problematyki, zdefiniowania pojęć dotyczących: „Konceptualizacji współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w celu rozwoju duchowego oraz materialnego człowieka i wspólnoty narodowej w świetle Myśli Chrześcijańsko-Społecznej”.

Do analizy przedmiotowego i podmiotowego problemu wykorzystuje się między innymi następujący dorobek: społeczno-polityczne koncepcje Świętego Tomasza z Akwinu; nauka społeczna kościoła; encykliki papieży w tym Leona XII; nieliberalne teorie ekonomiczne; społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility); teoria zawodności mechanizmów rynkowych; nauczanie II Soboru Watykańskiego; adhortacja Jana Pawła II Christifideles laici 23 i innych źródeł MCS oraz zadań duchownych w zakresie wspierania chrześcijan świeckich.

Funkcją celu w modelu współpracy władzy duchownej i władzy świeckiej jest implikacja logiczna jedność -> solidarność -> pokój. Jedność implikuje solidarność, gdyż nie ma solidarności bez pojednania zaś solidarność implikuje pokój. Jeśli nie ma solidarności tzn., że nie dokonało się pojednanie. Trwanie w stanie deficytu solidarności tworzy wysokie ryzyko dla zachowania pokoju, dlatego trzeba jak najszybciej rozpocząć pracę na pojednaniem. Po stwierdzeniu deficytu jedności należy ustalić przyczyny tego deficytu i określić środki, sposoby i procesy prowadzące do pojednania.

Zakres wybranych elementów problemów w przedmiotowej konceptualizacji jest następujący: odpowiedzialność władzy duchowej za rozwój wspólnoty politycznej; odpowiedzialność władzy świeckiej za rozwój wspólnoty politycznej; rola władzy duchownej; rola władzy świeckiej; zasady współpracy władzy świeckiej i duchownej; rozumienie polityki; rola instytucji narodowych; zakres wspólnych regulacji; zasady relacji gospodarczych we wspólnocie narodowej; zasady relacji społecznych we wspólnocie narodowej; zasady gwarantowania swobody kształtowania kultury duchowej; metody i mechanizmy gwarancji dla życia i zdrowia człowieka.

Blok 2

Dostosowywanie funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

 
 1. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu instytucji edukacji i nauki wedle norm MCS

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy instytucjami edukacji i nauki spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane instytucje edukacji i nauki do podmiotu realizującego MCS.

 1. Instytucje państwowe i samorządowe – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu instytucji państwowych i samorządowych wedle norm MCS

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane instytucje państwowe i samorządowe do podmiotu realizującego MCS.

 1. Przedsiębiorstwa biznesowe – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu przedsiębiorstw biznesowych wedle norm MCS

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy przedsiębiorstwami biznesowymi spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane przedsiębiorstwa biznesowe do podmiotu realizującego MCS.

 1. Organizacje służby zdrowia, opieki społecznej – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu instytucji i organizacji społecznych, opiekuńczych i kulturalnych wedle norm MCS

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy instytucjami i organizacjami społecznymi, opiekuńczymi i kulturalnymi spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane instytucje i organizacje społeczne, opiekuńcze i kulturalne do podmiotu realizującego MCS. Sposób działania mediów społecznościowych zgodny z zasadmi MCS. Kształt twórczości artystycznej i kultury dla rozwoju człowieka w świetle MCS.

 1. Instytucje systemu sprawiedliwości – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu instytucji systemu sprawiedliwości wedle norm MCS

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy instytucjami systemu sprawiedliwości spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane instytucje systemu sprawiedliwości do podmiotu realizującego MCS.

 1. Instytucje medialne – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie hipotetycznego modelu instytucji systemu sprawiedliwości wedle norm MCS.

Treści programowe:

Przedstawienie zestawu kryteriów i miar tych kryteriów w postaci charakterystycznych funkcji i cech, które będą bazą do porównywania pomiędzy instytucjami mdialnymi spełniającymi warunki MCS i niespełniającymi warunków MCS. Zaproponowanie kierunków zmian i dostosowań w obszarze zarządzania, struktury organizacyjnej, merytorycznym, stosowanych narzędzi i modeli, a także w procesie kształtowania kadr i sposobu funkcjonowania ludzi tak, aby zbliżać dane instytucje medialne do podmiotu realizującego MCS.

Blok 3

Formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

 
 1. Nauczyciele szkolni i akademiccy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie nauczycieli szkolnych i akademickich do wprowadzania zmian w instytucjach edukacji w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji nauczycieli szkolnych i akademickich aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący instytucje edukacji do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych instytucji. Przedstawienie promowanych cech, postaw, stylu działania i narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS.

 1. Politycy i samorządowcy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie polityków i samorządowców do wprowadzania zmian w instytucjach państwowych i samorządowych w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji polityków i samorządowców, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący podmioty państwowe i samorządowe do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych podmiotów. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS.

 1. Pracownicy służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie pracowników służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej do wprowadzania zmian w swoich organizacjach w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji pracowników służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący swe organizacje do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych organizacji. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS.

 1. Przedsiębiorcy lub kadra kierownicza- formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie przedsiębiorców i kierownictwa przedsiębiorstw do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach biznesowych w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji przedsiębiorców i kierownictwa przedsiębiorstw, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący przedsiębiorstwa biznesowe do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych przedsiębiorstw. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS. Rola i zadania animatora MCS. Profil kompetencyjny animatora MCS. Animator jako moderator spotkań grup / zespołów. Narzędzia pracy animatora = moderatora. Dynamika rozwoju zespołów. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako narzędzie wywierania wpływu. Zarządzanie zmianą na poziomie organizacji i osobistym. Zachowanie organizacji i ludzi w procesach zmian. Pokonywanie oporów. Modele zarządzania zmianą. Metody interwencji na poziomie dużych grup, zespołów i indywidulanym. Elementy zarządzania projektowego przydatne w roli animatora MCS. Rozwój osobisty jako proces formowania w duchu MCS.

 1. Twórcy i organizatorzy kultury – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie twórców i organizatorów kultury do wprowadzania zmian w organizacjach sektora kultury w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji twórców i organizatorów kultury, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący organizacje sektora kultury do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych organizacji. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS.

 1. Prawnicy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie prawników do wprowadzania zmian w instytucjach systemu sprawiedliwości w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji prawników, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący instytucje systemu sprawiedliwości do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania tych instytucji.. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS.

 1. Pracownicy mediów – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przygotowanie pracowników mediów do wprowadzania zmian w mediach w kierunku spełniania warunków MCS

Treści programowe:

Przedstawienie kierunków i sposobów formacji pracowników mediów, aby mogli oni działać jako animatorzy MCS dostosowujący media do warunków MCS, w oparciu o wiedzę o przedmiocie działania mediów. Przedstawienie promowanych cech, postaw i stylu działania oraz narzędzi oraz sposobu i metod działania w oparciu o zasady MCS. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji MCS. Zaangażowanie mediów na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie MCS.

Blok 4

Kształtowanie otoczenia regulacyjnego z perspektywy MCS

 
 1. Analiza istniejących regulacji pod kątem spełniania zasad MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie kierunków zmian w polskim prawie pod kątem spełniania zasad MCS

Treści programowe:

Analiza istniejących w Polsce regulacji prawnych pod kątem utrudnień zmieniania organizacji w świetle MCS oraz przedstawienie wynikających z tej analizy kierunków postulowanych zmian prawnych.

 1. Dostosowanie jakości procesu regulacyjnego do zasad MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie problemów jakości procesu regulacyjnego z punktu widzenia implementacji zasad MCS

Treści programowe:

Analiza jakości polskiego procesu regulacyjnego pod kątem utrudnień zmieniania organizacji w świetle MCS oraz przedstawienie wynikających z tej analizy kierunków postulowanych zmian poprawiających jakość procesu regulacyjnego.

 1. Edukacja kadr instytucji regulacyjnych w zakresie MCS

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie kierunków i sposobów edukacji instytucji regulacyjnych z punktu widzenia implementacji zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o analizę treści i jakości polskiego procesu regulacyjnego pod kątem utrudnień zmieniania organizacji w świetle MCS przedstawienie kierunków i sposobów edukacji instytucji regulacyjnych dla ułatwiania wprowadzania postulowanych zmian.

 1. Skuteczność, model i styl działania animatorów MCS w procesie regulacyjnym

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie kierunków i sposobów angażowania się animatorów MCS na rzecz zmian regulacyjnych z punktu widzenia implementacji zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o analizę treści i jakości polskiego procesu regulacyjnego pod kątem utrudnień zmieniania organizacji w świetle MCS, a także modelu edukacji instytucji regulacyjnych, przedstawienie kierunków i sposobów angażowania się animatorów MCS na rzecz wprowadzania postulowanych zmian. Opisanie postulowanego modelu i stylu działania animatorów dla uzyskiwania skuteczności działań.

 1. Budowa relacji i dialog z adwersarzami MCS w systemie regulacyjnym

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie kierunków i sposobów budowania relacji i dialogu z adwersarzami MCS na rzecz zmian regulacyjnych z punktu widzenia implementacji zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o analizę treści i jakości polskiego procesu regulacyjnego pod kątem utrudnień zmieniania organizacji w świetle MCS, a także modelu edukacji instytucji regulacyjnych, przedstawienie kierunków i sposobów budowania relacji i dialogu z adwersarzami MCS na rzecz wprowadzania postulowanych zmian. Wspieranie społecznych inicjatyw legislacyjnych w zgodzie z MCS.

Blok 5

Tworzenie lub zmiana paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji w oparciu o MCS

 
 1. Uczelnie wyższe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących uczelnie wyższe do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji uczelni wyższych w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Szkoły – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących szkoły do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji szkół w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Instytucje państwowe i samorządowe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących instytucje państwowe i samorządowe do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji instytucji państwowych i samorządowych w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Podmioty naukowo-badawczo-rozwojowe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących podmioty naukowo-badawczo-rozwojowe do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji podmiotów naukowo-badawczo-rozwojowych w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Organizacje służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących organizacje służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacyjnych organizacji służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Przedsiębiorstwa biznesowe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących przedsiębiorstwa biznesowe do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji przedsiębiorstw biznesowych w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych. Współczesne paradygmaty zarządzania organizacjami a MCS. Wpływ zarządzania wg zasad MCS na efektywność przedsiębiorstw. Paradygmaty zarządzania relacjami business-to-business a MCS. Koncepcja przedsiębiorstwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Kształtowanie modelu przedsiębiorstwa jako wspólnoty osób. Podział zysków z kapitału a wartość dodana pracy ludzi w MCS. Działanie przedsiębiorstwa na rzecz dobra otaczającej go społeczności.

 1. Organizacje sektora kultury – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących organizacje sektora kultury do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacyjnych organizacji sektora kultury w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Instytucje systemu sprawiedliwości – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących instytucje systemu sprawiedliwości do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji instytucji systemu sprawiedliwości w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

 1. Media – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie propozycji zmian dostosowujących media do zasad MCS

Treści programowe:

W oparciu o weryfikację stanu istniejącego przedstawienie propozycji zmian paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji mediów w kierunku spełniania zasad MCS, uwzględniając szczegółowe problemy z zakresu finansów, produkcji, produktów, marketingu, struktur organizacyjnych, systemów komunikacji, infrastruktury, płac, promocji kadr oraz roli i obowiązków w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

Blok 6

Wdrażanie solidaryzmu społeczno-gospodarczego jako pochodnej MCS

 
 1. Pojęcia, definicje i zasady solidaryzmu

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie pojęć, definicji i zasad solidaryzmu dla celów promocji oraz implementacji

Treści programowe:

W oparciu o wypracowane kierunki zmian dostosowujących poszczególne segmenty polskiego życia społeczno gospodarczego do spełniania zasad MCS przedstawienie zestawu pojęć, definicji i zasad solidaryzmu jako postulowanego wysokiej jakości i bardzo efektywnego systemu społeczno-ekonomicznego.

 1. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie koncepcji solidaryzmu społeczno-ekonomicznego dla celów promocji oraz implementacji. Przedstawienie uszczegółowionego modelu społecznego solidaryzmu społeczno-ekonomicznego dla celów promocji oraz implementacji

Treści programowe:

W oparciu o wypracowane kierunki zmian dostosowujących poszczególne segmenty polskiego życia społeczno gospodarczego do spełniania zasad MCS przedstawienie koncepcji solidaryzmu społeczno-ekonomicznego jako postulowanego wysokiej jakości i bardzo efektywnego systemu społeczno-ekonomicznego. Przedstawienie uszczegółowionego modelu społecznego solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, z uwzględnieniem perspektywy mikro poszczególnych instytucji i organizacji, a także makro w skali regionów i całego państwa. Hipotetyczny model solidaryzmu społecznego.

 1. Hipotetyczny model solidaryzmu gospodarczego

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie uszczegółowionego modelu solidaryzmu ekonomicznego, z uwzględnieniem perspektywy mikro poszczególnych instytucji i organizacji, a także makro w skali regionów i całego państwa.

Treści programowe:

Polityka makroekonomiczna zwiększająca zasoby kapitałowe rodzin. Model gospodarki narodowej odpornej na pandemie i kryzysy. Mierniki wzrostu gospodarczego w świetle MCS. Model stabilnej gospodarki w równym rozwoju regionów i różnych podmiotów. Metody efektywnej alokacji zasobów dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Metody wzmacniania narodowego przemysłu w międzynarodowym otoczeniu.

 1. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie idei, sposobów, mechanizmów i zasad integrowania przedsiębiorstw w państwie na rzecz rozwoju gospodarczego wspólnoty narodowej .

Treści programowe:

Sposób zwiększenia efektów badań i rozwoju dla dobra organizacji i gospodarki. Współpraca przedsiębiorstw w branżach na rzecz wzrostu gospodarczego. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w świetle zasad MCS. Międzynarodowe relacje handlowe przedsiębiorstw w zgodzie z MCS. Integracja przedsiębiostw w branży we wspólnym rozwoju handlu międzynarodowego, np. na kierunku do Indii lub Afryki.

 1. Model relacji społecznych i gospodarczych w solidaryzmie

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie związków modelu społecznego z modelem gospodarczym dla postulowanego solidaryzmu społeczno-ekonomicznego

Treści programowe:

Analiza związków uszczegółowionych modeli społecznego i gospodarczego solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, z uwzględnieniem perspektywy mikro poszczególnych instytucji i organizacji, a także makro w skali regionów i całego państwa. Rozwijanie Wskazanie szans, wyzwań, ograniczeń i zagrożeń.

 1. Model i rola finansów publicznych w solidaryzmie

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie modelu finansów publicznych dla solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, w celach implementacji

Treści programowe:

Przedstawienie uszczegółowionego modelu finansów publicznych dla solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, spełniającego wymagania modeli społecznego i gospodarczego. Model finasów publicznych w sprawiedliwym podziale wartości ekonomicznej. Tworzenie równowagi gospodarczej i fiskalnej we wzroście zatrudnienia.

 1. Rola i zadania banku centralnego i instytucji rynku finansowego w solidaryzmie

Opis, założenia i cele wykładu:

Przedstawienie modelu roli i zadań banku centralnego dla solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, w celach implementacji

Treści programowe:

Przedstawienie uszczegółowionego modelu roli i zadań banku centralnego dla solidaryzmu społeczno-ekonomicznego, spełniającego wymagania modeli społecznego i gospodarczego.