Patronat Honorowy nad
Powszechnym Uniwersytetem
Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego
objęli:

men_2
MF A1

Studio V Europejskiego Festiwalu Schumana pracuje w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie, który jest partnerem Instytutu Myśli Schumana przy organizowaniu i prowadzeniu V Europejskiego Festiwalu Schumana.

Na żywo !!! 10 lipca, sobota, 16:00 – 20:00 – Akceptacja chaotycznych migracji czy realna współpraca z biednymi regionami sąsiadującymi z Europą?

Zagadnienia

W trakcie Debaty chcielibyśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaką odpowiedzialność powinna przyjąć Wspólnota Europejska za rozwój społeczno-gospodarczy Afryki?
2. Czy Europa może powrócić do Schumana na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki opartego na wartościach chrześcijańskich?
3. Czy państwa członkowskie muszą prowadzić taką samą politykę migracyjną?
4. Jak prowadzić politykę pomocową i czy powinna być ona wzmocniona elementami ideologicznymi, czyli de facto wynikającymi z przekonań politycznych popieranych przez niektóre państwa członkowskie?

21 czerwca 2021 w ambasadzie PR w Berlinie odbyła się konferencja na temat: „Quo vadis Europo?“ Gości przywitał prof. Andrzej Przyłębski Ambasador RP w Niemczech. W dyskusji panelowej wzięli udział: prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, dr Albert H. Weiler, Poseł do Niemieckiego Bundestagu, (CDU), Richard Schütze przewodniczący grupy diecezjalnej Berlin-Brandenburgia w archidiecezji berlińskiej „Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich” (BKU).

Na żywo !!! 06 czerwca, niedziela, 10:00 – 18:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – What action plan should undertake the Schuman Fraction? (Jaki plan działania powinna podjąć Frakcja Schumana?). 12:00 – 14:00 – The structure of Schuman communities as an example of a well-functioning cooperation between people and environments (Struktura wspólnot Schumana jako przykład dobrze działającej kooperacji ludzi i środowisk). 14:00 – 16:00 – Servant of God Robert Schuman in the eyes of the representatives of the Saint Benedict Foundation from Metz in France, prof. Pierre Guerigen (Sługa Boży Robert Schumana w oczach przedstawicieli Fundacji Świętego Benedykta z Metz we Francji, prof. Pierre Guerigen). 16:00 – 18:00 – Organization of offices in Europe broadcasting Schuman content (Organizacja biur w Europie transmitujących treści Schumana).

Na żywo !!! 5 czerwca, sobota, 12:00 – 14:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania wykładu: Christian- social thought and solidarism as the counterpart for neoliberalism, western culture style of life based on consumption, ecologism, individualism and relativism. (Myśl Chrześcijańsko-Społeczna wraz z solidaryzmem, jako przeciwwaga dla neoliberalizmu, współczesnej kultury zachodniej opartej na konsumpcjonizmie, ekologizmie, indywidualizmie i relatywizmie).

Na żywo !!! 5 czerwca, sobota, 10:00 – 20:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 11:30 – Uczelnie wyższe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji” – Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach. 11:45 – 13:15 – Pracownicy mediów i ich misja – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej w mediach. Stan obecny i kierunki na przyszłość” – Marcin Rola, Redaktor Naczelny Telewizji wRealu24. 14:00 – 16:00 – Design and implementation of a platform supporting the export of Polish products to India (Projekt i i implementacja platformy wspomagającej eksport polskich produktów do Indii) 16:00 – 20:00 – What responsibility European Community should take for social and economic development of Africa? (Jaką odpowiedzialność powinna przyjąć Wspólnota Europejska za społeczno-gospodarczy rozwój Afryki?) – Ks. Prof. Waldemar Cisło, Father Policarp.

Na żywo !!! 30 maja, niedziela, 10:00 – 18:00 – czwarty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – What type of people, political parties and countries would join the Schuman Fraction at the EP? (Jaki typ ludzi, partii politycznych i krajów dołączyłby do frakcji Schumana w PE?). 12:00 – 14:00 – The structure of Schuman communities as an example of a well-functioning cooperation between people and environments (Struktura wspólnot Schumana jako przykład dobrze działającej kooperacji ludzi i środowisk). 14:00 – 16:00 – Politics and social activity as a service to people and the formation of Christ’s disciples in Politics following the example of Robert Schuma (Polityka i działalność społeczna jako służba ludziom i formacja uczniów Chrystusa w Polityce na wzrór Roberta Schumana). 16:00 – 18:00 – Schuman’s media – opportunities, challenges and opportunities in creating a window to the world (Media Schumana – szanse, wyzwania i możliwości w tworzeniu okna na świat).

Na żywo !!! 29 maja, sobota, 10:00 – 20:00 – czwarty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – Prezentacja projektów wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki przez Słuchaczy PUNCS. 12:00 – 14:00 – Pandenomics – is it time for a new interdisciplinary science? (Pandenomia – czy już czas na nową interdyscyplinarną naukę?). 14:00 – 16:00 – Discussion on the changes expected by the agri-food sector in the field of legislation, licensing, regulations and restrictions that are braking factors for free export to India (Dyskusja na temat oczekiwanych przez sektor rolno-spożywczy zmian w zakresie legislacji, licencjonowania, przepisów oraz restrykcji stanowiących czynniki hamulcowe w zakresie swobodnego eksportu do Indii). 17:00 – 20:00 – Innovative economic and fiscal instruemnts in a solidar state and Community of European Nations (Innowacyjne instrumenty gospodarcze i fiskalne w solidarnym państwie i wspólnocie narodów europejskich).

Na żywo !!! 23 maja, niedziela, 10:00 – 18:00 – trzeci weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – Does the Schuman Fraction would be most appropriate for establishing new group at EP? (Czy frakcja Schumana byłaby najbardziej odpowiednia do założenia nowej grupy w PE?) 12:00 – 14:00 – Tools of promotion and reaching people who support the ideas of the Servant of God Robert Schuman (Narzędzia promocji i dotarcia do ludzi wspierających idee Sługi Bożego Roberta Schumana) 14:00 – 16:00 – “Journey in the Footsteps of Schuman” as a way of learning about the Spirituality and style of action of the Servant of God Robert Schuman (“Podróż Śladami Schumana” jako forma poznawania Duchowości i stylu działania Sługi Bożego Roberta Schumana) 16:00 – 18:00 – International cooperation in creating Pan-European media (Współpraca międzynarodowa w tworzeniu Pan-Europejskich mediów).

Na żywo !!! 22 maja, sobota, 10:00 – 20:00 – trzeci weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 13:00 – Marek Cupiał, “Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów myśli chrześcijańsko – społecznej”; Andrzej Sobczyk, “Twórcy i organizatorzy kultury – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów myśli chrześcijańsko- społecznej”. 12:00 – 14:00 – How to protect and test the resilience of the economy to threats and crises caused by a pandemic? (Jak zabezpieczać i badać odporność gospodarki na zagrożenia i kryzysy spowodowane pandemią?) 14:00 – 16:00 – Big data mining as a tool for demand’s analysis in the target market (Eksploracja dużych zbiorów danych (big data) jako narzędzie analizy popytu na rynku docelowym). 16:00 – 20:00 – How much President Macron’s Doctrine for Renew Europe ties back to the concept of Schuman’s Community of European Nations? (W jakim stopniu Doktryna Prezydenta Macrona dla Odrodzenia Europy nawiązuje do koncepcji Wspólnoty Narodów Europejskich Schumana?)

Na żywo !!! 16 maja, niedziela, od 10:00 do 18:00 kolejne 4 wykłady w ramach V Europejskiego Festiwalu Schumana. Tym razem mogą Państwo posłuchać takich konferencji jak: 10:00 – 12:00 – “What values and ides should create fundaments for the new Fraction at the EP? (Jakie wartości i idee powinny być fundamentem dla nowej frakcji w PE?). 12:00 – 14:00 – Communication between people and organizations in-order to create a community of values represented by the Servant of God Robert Schuman (Komunikacja między ludźmi i organizacjami w celu tworzenia wspólnoty wartości reprezentowanych przez Sługę Bożego Roberta Schumana). 14:00 – 16:00 – Robert Schuman’s Vision of Europe in Pan-European Media (Wizja Europy według Roberta Schumana w Pan-Europejskich mediach). 16:00 – 18:00 – The Course of the Beatification Process from the Perspective of the Postulator Father Prof. Bernard Ardura (Przebieg procesu beatyfikacyjnego z perspektywy postulatora o. prof. Bernard Ardura)”. Zapraszamy.

Zapraszamy na drugi weekend V Europejskiego Festiwali Schumana. W sobotę, 15 maja w godzinach od 10:00 do 18:00 mogą Państwo posłuchać takich konferencji jak: 10:00 – 12:00 – “Prezentacja projektów wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki przez Słuchaczy PUNCS” 12:00 – 14:00 – “The model of the national economy and other economic models in the modern world. (Model gospodarki narodowej a inne modele gospodarcze w świecie współczesnym)” 14:00 – 16:00 – “How to use the new after pandemic realities in developing a new export strategy and promotion of Polish food in India? (Jak wykorzystać nowe realia po pandemii w wypracowaniu nowej strategii eksportu i promocji polskiej żywności w Indiach?)” 16:00 – 18:00 – “Lack of equal representation by country on the managerial positions at the European Commission (Brak równej reprezentacji krajów na stanowiskach kierowniczych w Komisji Europejskiej)” Zapraszamy!

Zapraszamy na siódmą sesję na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego w sobotę 08 maja, godz. 10:00 – 13:15. Tematy zajęć: 13. Nauczyciele szkolni i akademiccy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa. 14. Politycy i samorządowcy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola

W pierwszą po-wakacyjną sobotę 4 września, o godz. 10:00 zapraszamy na 11. sesję zajęć na Powszechnym Uniwersytecie. Wykład na temat “Koncepcja solidaryzmu społeczno- ekonomicznego” przedstawi dr Maksymilian Ślusarczyk z Wyższej Szkoła im. Lipińskiego w Kielcach, a następnie o 11:45 usłyszymy wykład Pawła Cybulskiego, Rzecznika przedsiębiorców, byłego wiceministra finansów “Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego”.

Tutaj znajduje się zapis trzeciej już Debaty Europejskiej z dnia 24 kwietnia 2021 r. z godz. 16:00. Tematem debaty było: “Traktat lizboński w 12. roku jego funkcjonowania: jakie dostosowania są potrzebne? Czy UE potrzebuje szerszej unifikacji, utrzymania status quo, dostosowania się do modelu Schumana i / lub zmiany poprzez częściowe wykorzystanie modelu duńskiego?”

Tutaj mozna odsłuchać zapis drugiej Debaty Europejskiej z dnia 20 marca 2021 r. z godz. 16:00, z poszykiwaniem odpowiedzi na pytanie: Czy Unia Europejska opiera się na solidarności, czy na dzikiej konkurencji gospodarczej między państwami narodowymi?

🔴 Tu zapraszamy do odsłuchania transmisji pierwszej Debaty o Powrocie do Europy Schumana z soboty 20 lutego 2021 od godziny 16 do 20.

🔴 Tu można odsłuchać zapis inauguracji roku akademickiego 2021 oraz 2 pierwszych wykładów na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, z dnia 6 lutego 2021 r. od godz. 9:00

Wywiad prof. Zbigniewa Krysiaka dla TV Radom dotyczący genezy, misji, celu oraz metod kształcenia i potencjalnych Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko Społecznego:

Marek Cupiał, jeden z wykładowców PUNCS, ekspert w dziedzinie formowania organizacji, wdrażania procesów zmian w przedsiębiorstwach, opowiada o szczegółach edukacji na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Dołącz do PUNCS i twórz Bożą rzeczywistość! Portal Opoka zachęca wszystkich chętnych ludzi a w szczególności chrześcijan i katolików do zapisywania się na Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko Społecznego celem formowania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej (AMCS) w praktyce życia społecznego i gospodarczego:

Kto może być słuchaczem?

Słuchaczami Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, dla których jest ważne stosowanie i wdrażanie do życia społecznego uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Do uczestniczenia w zajęciach Powszechnego Uniwersytetu zaproszeni są zatem wszyscy ludzie dobrej woli niezależnie od ich statusu zawodowego, wieku czy wyznania religijnego. Program jest adresowany także do osób pracujących w różnych organizacjach, przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, szkołach średnich, instytucjach państwowych i samorządowych, podmiotach naukowo-badawczo-rozwojowych, organizacjach służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej, przedsiębiorstwach biznesowych, organizacjach sektora kultury, instytucjach systemu sprawiedliwości, mediów, a także związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.

Kandydatami na Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu mogą być: politycy i samorządowcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia i opieki medycznej, przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw, twórcy i organizatorzy kultury, prawnicy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, dziennikarze oraz członkowie i działacze związków zawodowych jak np. NSZZ Solidarność.

Program Powszechnego Uniwersytetu porusza zagadnienia myśli chrześcijańsko-społecznej z różnych dziedzin życia społecznego i ma charakter praktyczny na poziomie ogólnym i interdyscyplinarnym. Takie podejście jest uzasadnione tym, że zastosowania nauki chrześcijańsko-społecznej mają charakter uniwersalny i wymagają podejścia kontekstowego w logice tzw. „naczyń połączonych”.

Poruszane tematy w ramach Powszechnego Uniwersytetu wykazują podobieństwo mimo, że dotyczą różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Można by przyrównać nauczanie chrześcijańsko-społecznej do nauki anatomii człowieka przez lekarzy. Mimo, że mamy do czynienia z różnymi organizmami społecznymi to ich anatomia i funkcjonowanie z perspektywy myśli chrześcijańsko-społecznej jest bardzo podobna.

Ważnym celem Powszechnego Uniwersytetu jest formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (MCS), którzy mają stawać się niejako „lekarzami” w kształtowaniu kondycji i zdrowia różnych podmiotów społecznych, niezależnie od ich obszaru działania. Takie podejście i myślenie jest zalecane kandydatom na Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu przy podejmowaniu decyzji o podjęciu edukacji na PUNCS. W związku z tym sugerujemy nie traktować interdyscyplinarnej tematyki i nazewnictwa prezentowanych w programie Powszechnego Uniwersytetu jako czynników nie pasujących do obecnego profilu zawodowego danego kandydata, gdyż skuteczne stosowanie Myśli Chrześcijańsko-Społecznej jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się podejście holistyczne i kompleksowe, podobne do tego jakie stosuje lekarz wobec organizmu pacjenta w procesie jego leczenia.