MODELOWANIA GOSPODARKI

Krzysztof Malczewski 1

dr Krzysztof Malczewski
Kierownik Katedry Modelowania Gospodarczego

✉ Krzysztof.Malczewski@PUNCS.pl
📞 601 425 799

18 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelniach technicznych. Około 120 anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, metod numerycznych, matematyki stosowanej oraz inżynierii biomedycznej. Autor i współautor wielu przedsięwzięć biznesowych. Wykładowca akademicki około 20 przedmiotów z zakresu informatyki, telekomunikacji, matematyki i metod numerycznych, w przeważającej większości w języku angielskim. Aktualnie w trakcie postępowania habilitacyjnego.

Zakres działalności Katedry

Stały postęp naukowo-techniczny oraz przemiany w otoczeniu społecznym i gospodarczym stają się czynnikami coraz trudniejszymi w tradycyjnym modelowaniu ekonometrycznym.

Jednym z głównych takich aspektów jest postępująca i coraz trudniejsza w identyfikacji wyrazowa złożoność zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz wpływ na ich wartości różnorodnych czynników (w tym także o charakterze losowym), które z kolei pozostają̨ między sobą̨ we wzajemnych zależnościach. Powoduje to, że obiektywne wykrycie natężenia kierunku zależności występujących między rozpatrywanymi zjawiskami jest niezmiernie trudne. W takich okolicznościach badacz zmuszony jest korzystać narzędzi statystyczno-ekonometrycznych. Należy zauważyć, że wiele tych zjawisk ma charakter nieliniowy, co stwarza, już na poziomie aksjologicznym, podstawy do wykluczenia wielu konwencjonalnych metod modelowania ekonometrycznego.

Z tego powodu, badania prowadzone w niniejszej Katedrze skupiają się obecnie na projektowaniu, implementacji i testowaniu modeli ekonometrycznych opartych na paradygmatach sztucznej inteligencji i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, w tym przede wszystkim eliminacji immanentnego szumu obecnego w danych pomiarowych.

Osobnym obszarem zainteresowań zespołu Katedry jest eksploracja pozaeuropejskich rynków zbytu, która jest, z uwagi na toczące się w Unii Europejskiej procesy gospodarcze, koniecznością pozwalającą na utrzymanie wzrostu gospodarczego.

W trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Festiwalu Myśli Schumana, pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, podjęto próbę sformułowania modelu kooperacji branżowej na przykładzie przemysłu mleczarskiego, mięsnego i drobiarskiego. Wnioski, które zostały sformułowane podczas kilku paneli eksperckich potwierdzają zasadność zainteresowania rynkiem indyjskim oraz afrykańskim. Analizy rynkowe prowadzone obecnie w Katedrze są kontynuacją prac poczynionych w ramach EFMS.