prof. Igor Kosacki

Prof. dr hab. Igor Kosacki (1954) – fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; po ukończeniu studiów w 1878 roku rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, zaś od 1983 w Departamencie Fizyki Politechniki Radomskiej. Pracował w Paryżu na Uniwersytecie Marii i Pierre’a Curie, w Delft University of Technology, Massachusetts Institute of Technology, Missouri-Rolla University, Oak Ridge National Laboratory oraz w Shell Oil Company. Od roku 2013 pracuje w Honeywell Process Solutions w Houston, gdzie kieruje Laboratorium Materiałów i Korozji. Wykłada na University of Houston-Downtown, Houston, TX, USA.

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest fizyka ciała stałego, a zwłaszcza badania struktury i własności przewodników jonowych oraz ich zastosowań w nowych źródłach energii takich jak ogniwa paliwowe, membrany jonowe oraz baterie elektryczne. Prace badawcze obejmują technologię oraz zjawiska optyczne i elektryczne zachodzące w nanokrystalicznych przewodnikach jonów tlenu i wodoru. Badania dotyczą korelacji pomiędzy mikrostrukturą i stanami defektowymi sieci oraz ich wpływu na transport jonowy obserwowany w elektrolitach stałych oraz nanokrystalicznych supersieciach. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 patentów i wielu referatów przedstawianych na prestiżowych konferencjach. Jest ekspertem NATO w programie Science for Peace i członkiem Forum ds. Paliwa Wodorowego Departamentu Energii USA. Utrzymuje intensywne kontakty ze środowiskiem polskich fizyków, w tym z ośrodkami w Warszawie i Krakowie. Jest profesorem wizytującym na AGH w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z termodynamiki. Członek Kościuszko Foundation Collegium of Eminent Scientists.