prof. Aleksander Stępkowski

Prof. Aleksander Stępkowski  astepkowski@uw.edu.pl     Sędzia Sądu Najwyż-szego, twórca Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Doktor habilitowany nauk prawnych, autor kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Profesor Uniwersytetu Warszawskie-go, kierownik Katedry Socjologii Prawa na WPiA UW; naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną, zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stypendysta uniwersytetów Oxford, Manchester i Leuven. Absolwent szkoły muzycznej II stopnia.