Forum Polonii Gospodarczej (FPG)

Cele FPG:

  1. Integracja Polonii Gospodarczej wokół ideii R.Schumana
  2. Budowanie networkingu przedsiębiorców polskich i polonijnych
  3. Budowanie kooalicji w UE w celu wpływania na prawodawstwo unijne sprzyjające
    rownouprawnionemu rozwojowi polskich przedsiębiorstw na terenie UE
  4. Budowanie koalicji na rzecz wzmacniania siły współpracy z Polskim Rządem
  5. Synergia polskich i polonijnych przedsiębiorstw w celu budowania siły gospodarczej Polski
  6. Promowanie patriotyzmu i solidaryzmu gospodarczego
  7. Aktywowanie przedsiębiorców jako słuchaczy PUNCS

Forum Polonii Gospodarczej 2022  &  Zjazd Słuchaczy 2021

patronat

Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (www.PUNCS.pl)

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

2-3 października 2021, Radom, ul.Wodna 13/21, Europejska Uczelnia Społeczno Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

ZAPRASZAMY na transmisję on-line oraz dla aktywnych poprzez rejestracje na Ms Teams:

Polecamy panele gospodarcze poświęcone powołaniu FORUM POLONII GOSPODARCZEJ 2022 pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

sobota 02.10.2021

16.10-19.00 I Blok paneli: gospodarczy (można oglądać on-line   https://youtu.be/NpOHPYJLGD0  ( sala 208)

16.10 – 17.00 Model przedsiębiorcy jako wdrożeniowca zasad i norm chrześcijańskich do życia społecznego;

Przewodniczący panelu: dr Marcin Czarnacki,

17.10 – 18.00 Rola i zadania Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) w mądrej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej – uruchomienie specjalizacji AMCS w ramach PUNCS; Przewodniczący panelu: dr Edyta Witka-Jeżewska

18.10 – 19.00 Wyzwania dla Polonii w rozwoju polskiej gospodarki – utworzenie Forum Polonii Gospodarczej 2022

Przewodniczący panelu: inż. Piotr Winiarski (Austria), dr Witaliusz Nadaszkiewicz (Ukraina)  

Gość specjalny: s.Michaela Rak (Litwa), Adam Steinberg (USA) -przedsiębiorca, działacz społeczny

 UWAGA: osoby chcące brać odział w sposób czynny prosimy o rejestracje poprzez MsTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna 

http://www.eust.pl/aktualnosci/

Rejestracja na Forum