dr Stanisław Konarski

Stanisław Konarski, dr ekonomii (SGH), mgr pedagogiki ogólnej (UW)      skonar@sgh.waw.pl

Sfery zainteresowań naukowych oraz dużych doświadczeń zawodowych

Nowoczesne misje, strategie i systemy edukacji akademickiej dynamizujące tworzenie, rozwój: (a) społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy (GOW) oraz mądrości (GOM); (b) systemów innowacyjnych; (c) organizacji uczących się; (d) holistyczny, harmonijny rozwój indywidualny człowieka.

Teoria wychowania społeczno-moralnego. Systemy wartości a rozwój indywidualny oraz społeczno-gospodarczych podmiotów w skali mezo i makro. 

Definiowanie, diagnozowanie, kształtowanie kompetencji transferowalnych, społeczno-psychologicznych kadr organizacji (przedsiębiorstw). Systemy wyzwalające motywację oraz potencjał kreatywności oraz innowacyjności pracowników organizacji, strategie rozwoju osobistego.

Możliwości zastosowania dorobku psycholingwistyki oraz sztuki w koncepcjach edukacyjnych oraz działalności biznesowej.

Ważniejsze opracowania

  1. Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. i współautor S. Konarski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, w 2008 wyd. 2.
  2. Kompetencje transferowalne. Diagnoza-kształtowanie-zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  3. Transferable competencies. Diagnosis-formation-management, S. Konarski, D. Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. 

Główne tendencje współczesnej  epoki  jako wyzwanie dla systemów edukacyjnych, badania statutowe SGH 2014.