Dr Marek Oktaba

dr Marek Oktaba
Kierownik Katedry Etyki w Gospodarce

Marek Oktaba (1957), Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie w roku 2017 obronił pracę doktorską „Ład przestrzenny w ujęciu Bolesława Szmidta i Buckminstera Fullera”. Od roku 1982 do 2018 nieprzerwanie pracował w zawodzie architekta, od 2001 jako jednoosobowa firma zlokalizowana we własnym domu; autor projektów licznych budynków mieszkalnych i usługowych, w tym obiektów pomocy społecznej – schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej. Zajmował się również rewaloryzacją budownictwa zabytkowego. W latach 1983 – 1991 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na kierunku katolicka nauka społeczna; pracę magisterską „Poglądy M.K. Gandhiego na temat własności w porównaniu z nauką ostatnich papieży” obronił w 1992 pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Majki. W 1978 oraz w 1981 podczas letnich wakacji pracował jako woluntariusz w Kalkucie u Matki Teresy i od tego czasu stale działa w Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Część prowadzonych tam doświadczeń związanych z pomocą rozwojową dla Afryki opisał w wydanej w roku 2014 książce „Przywrócić nadzieję” (we współautorstwie z ks. Romanem Rusinkiem SAC, wydawnictwo „Apostolicum” w Ząbkach).

W roku 1981 był jednym z członków- założycieli Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i nieprzerwanie działa w tym stowarzyszeniu na zasadzie nieodpłatnie angażującego się społecznika. Obecnie jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Po tej samej linii nieodpłatnie angażuje się również w European Anti Poverty Network. W szczególny sposób interesuje się zagadnieniami pracy socjalnej wśród bezdomnych, polityką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz formacją duchową. Równocześnie, zajmuj się inwestycjami budowlanymi oraz zagadnieniami standardów budownictwa sektora pomocy społecznej. Za działalność społeczną w roku 2017 został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W 1980 był jednym z członków- założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Wrocławskiej, zaś w latach osiemdziesiątych był zaangażowany w podziemnym ruchu wydawniczym. Od lat angażuje się na rzecz społeczności lokalnej. Jeste prezesem stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Korfantego mającego ambicje propagowania myśli chrześcijańsko demokratycznej. W roku 2011 został jednym z członków- założycieli Instytutu Karola Wojtyły- Fundacja Naukowa, pragnącej rozwijać badania i działania popularyzacyjne myśli personalistycznej Karola Wojtyły. Jest również członkiem Towarzystwa im. Edyty Stein. W Instytucie Myśli Schumana angażuje się w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego im. Jana Pawła II i Roberta Schumana.

W roku 2019 krakowska „Księgarnia Akademicka” wydała dokonane przez niego tłumaczenie książki Buckminstera Fullera Instrukcja sterowania Statkiem Kosmicznym Ziemia, a obecnie są w druku dalsze publikacje związane z myślą Fullera. Wśród artykułów warto wymienić:

M. Oktaba, Religia a praca socjalna z bezdomnymi, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, pod redakcją M. Patalona, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 267-289.

M. Oktaba, Edukacja sportowa jako strategia wyprowadzania z bezdomności, w: Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej, pod redakcją B. Wiśniewskiej-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 303-320.

M. Oktaba, Wiedza krzyża według Edyty Stein w zastosowaniu do teorii pracy socjalnej, w: Edyta Stein godność człowieka, pod redakcją J. Machnacza, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 45-58.

M. Oktaba, Towarzyszenie duchowe – metoda pracy socjalnej stosowana przez br. Jerzego Marszałkowicza, w: Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu [PSTD 4], pod redakcją M. Dudy, I. Rybki, oraz H. Kaszyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 117-132.