dr Małgorzata Klimczyk

Mgr Małgorzata Klimczyk  coaching.mk33@gmail.com   Absolwentka ekono-miki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i filo-zofii na Uniwersytecie w Krakowie, oraz licznych studiów podyplomowych i kursów w kraju i za granicą. Pracowała m.in. w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zajmuje się antropologią Karola Wojtyły. Dyplomowany Międzynarodowy Coach, licencjono-wany Międzynarodowy Trener Transforming Communication© oraz konsultant zarządzania i relacji międzyludzkich. W swojej pracy wykorzystu-je metody: myślenia systemowego, organizacji uczącej się, technik twórczego myślenia, podejścia zorientowanego na cel, komunikacji transformu-jącej, neurolingwistycznego programowania, myś-lenia prowokatywnego, mindfullness. W coachingu szczególnie specjalizuje się w obszarach: myślenia strategicznego, przywództwa, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, różnic międzykulturo-wych, motywacji, wypalenia zawodowego, delegowania zadań oraz kreatywności.