Michał Pawiński

Michał Pawiński    Absolwent prawa na UMCS w Lublinie oraz historii na Uniwersytecie Warszaws-kim, starszy archiwista w Archiwum Akt Nowych. Organizator pomocy w kierunku Kresów Wschod-nich, Starszy Bractwa Rzeczypospolitej Pięciu Narodów, sekretarz zarządu Towarzystwa Miłoś-ników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Radomiu, doradca obywatelski w punkcie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.