Kazimierz Plotzke

Kazimierz Plotzke  Lat 52. Urzędnik państwowy, miejsce pracy: Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni – Samodzielne Stanowisko ds Informacji i Promocji. Zaangażowany społecznie z dużym doświadczeniem organizacyjnym zdobytym w organizacjach pozarządowych: stowarzysze-niach, fundacjach, izbie gospodarczej, związku zawodowym oraz w własnej firmie. Posiadam doświadczenie redaktorskie w prowadzeniu portalu i stron internetowych, w reżyserii i realizacji produkcji małych form filmowych: wywiadów, reportaży, felietonów i filmu dokumentalnego. W latach 2007-2014 realizator projektów edukacyj-nych w duchu Katolickiej Nauki Społecznej,a także kilkunastu konferencji naukowych i branżowych o zasięgu ogólnopolskim (w tym 2-ch międzynarodo-wych), kilkudziesięciu seminariów i konkursów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W latach 90-tych prowadziłem własną działalność gospodarczą o profilu marketingowo-reklamowym.